تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

– وضعیت اشتغال و بار تکفل

در ارزیابی وضعیت اشتغال و بار تکفل محدوده مورد مطالعه، شاخص­هایی همچون نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، بارتکفل خالص، بارتکفل عمومی و درصد شاغلین مورد مطالعه قرار گرفتند. نرخ اشتغال در دهستان زابلی برابر با 21.87 و نرخ بیکاری برابر با 23.16 می­باشد، مابقی جمعیت فعال را زنان خانه دار و محصلین زن و مرد تشکیل می­دهند. نرخ اشتغال و نرخ بیکاری در دهستان بیرک نیز به ترتیب برابرند با 41.80و 12.55، با این احتساب روستائیان دهستان بیرک از نظر اشتغال در وضعیت بهتری از دهستان زابلی دارند. بار تفکل خالص در دهستان زابلی برابر با 12.41 و بارتفکل عمومی برابر با 1.93 می­باشد با در نظر داشتن اینکه بار تفکل خالص از کسر کردن شاغلین از جمعیت فعال و نسبت گرفتن از آن بدست می­آید و زیرا جمعیت فعال دهستان زابلی 8909 و شاغلین آن برابر با 1391 می­باشد پس بار تکفل خالص بالا می­باشد. بارتکفل خالص و عمومی در دهستان بیرک برابر با 5.33 و 1.65 می­باشد که باز نشان دهنده وضعیت بهتر بارتکفل در دهستان بیرک از زابلی می­باشد. درصد شاغلین در دهستان زابلی برابر با 7.46 و در دهستان بیرک برابر با 15.79 می­باشد. در یک نگاه کلی با در نظر داشتن آمار متوجه می­شویم که دهستان زابلی با  26118 نفر جمعیت و با 8909 نفر جمعیت فعال فقط 1948 نفر شاغل هستند در حالی که در دهستان بیرک با 8670 نفر جمعیت و با 3275 نفر جمعیت فعال، 1369 نفر شاغل هستند که چیزی حدود 41.80 درصد جمعیت فعال می باشد(جدول شماره 18-3).

ساختار اقتصادی بر اساس فعالیت در بخش عمده اقتصادی

توزیع شاغلان در بخش­های عمده اقتصادی نماینگر تأثیر و کارکرد اقتصادی مناطق گوناگون جغرافیایی می باشد. بر اساس سرشماری سال 1390 از مجموع 3334 نفر جمعیت شاغل مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان مهرستان، تعداد 2851 نفر(51/85 درصد) در بخش کشاورزی، 115 نفر(44/2 درصد) در بخش صنعت و 368 نفر(05/11 درصد) در بخش خدمات به فعالیت اقتصادی اشتغال داشته­اند(جدول شماره 19-3).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه