تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

در ارتباط با محصولات باغی که بیشتر آن توسط واسطه­ها در روستا به صورت پیش فروش خریداری می­گردد، با در نظر داشتن اینکه این بحث هم از دید روستائیان و هم از دید کارشناسی مورد توجه قرار گرفته می باشد، با در نظر داشتن پاسخگویی روستائیان برای پیش فروش محصولات باغی(خرما)، 2/54 درصد گزاره نیاز به پول زودتر از فصل برداشت، 6/32 درصد گزاره کهنسالی سرپرستان و عدم وجود نیروی کار جوان و 2/13 درصد گزاره دوری از شهر و عدم دسترسی به وسایل حمل و نقل را دلیل رغبت بیشتر برای پیش­فروش دانسته­اند. در ارتباط مصاحبه با کارشناسان(مروج کشاورزی)، دلیل اصلی پیش­فروش محصولات باغی را عدم قدرت مالی روستائیان برای جمع­آوری محصول خرما ، بسته­بندی، نگهداری و حمل آن به شهر جهت فروش دانسته­اند.

1-4-4- روابط اداری-سیاسی و خدماتی شهر و روستا:

روابط اداری-سیاسی و خدماتی ناشی از الگوی وابستگی­های سیاسی و اداری و عرضه خدمات و تامین امکانات، نظام­های ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، اعتباری و مالی می باشد که در قالب نظام سلسله مراتبی شکل می­گیرد. سلسله وابستگی­های سیاسی و اداری از طریق نظام بودجه و اعتبارات، عرضه خدمات دولتی و پشتیبانی­های سیاسی به موازات رشد مراکز شهری و کارکردهای سیاسی و اداری که از سوی دولت­ها به این گونه مناطق تفویض می­گردد، شکل می­گیرد. عامل اصلی در شکل گیری روابط اداری-سیاسی همان وابستگی­های اداری و سیاسی در سطوح تعریف شده در نظام اداری می باشد. از آن جا که روستاها قاعده اصلی نظام سلسله مراتبی سکونتگاههای انسانی محسوب می­گردد در پایین­ترین رده نظام تصمیم­گیری قرار دارند هر چند فعال شدن شوراهای اسلامی و دهیاری­ها تا حدودی توانسته می باشد از تمرکز قدرت و تصمیم­گیری در سطوح دهستانی و بخشی بکاهد اما پیچیدگی نظام اداری و نیاز روزافزون به خدمات دولتی و هم چنین ضعف و نارسایی در ساز و کارهای موجود نتوانسته می باشد به تمرکززدایی در نظام تصمیم­گیری و توزیع قدرت در سطوح میانی و تحتانی هرم سلسله مراتبی قدرت سیاسی منجر گردد به طوری که مطالعه در جامعه نمونه پژوهش نشان می­دهد 5/93 درصد خانوارهای روستایی جهت برآوردن نیازهای اداری خود به شهر مهرستان مراجعه می­کنند و تنها 9/3 درصد از نیازهای اداری در درون سکونتگاههای روستایی توسط نظام اداری و سیاسی حاکم بر این نقاط قابل حصول می باشد به علاوه با وجود 2 نقطه شهری در حوزه بلافصل محدوده مورد مطالعه( سیب و سوران و سراوان)، سهم آنها در برآوردن مایحتاج خانوارهای نمونه 4/5 درصد می باشد که خود گویای سلطه اداری و سیاسی شهر مهرستان با تأثیر­ها و کارکردهای انحصاری دولتی بر نظام سلسله مراتبی تعریف شده حاکم بر نظام اداری و سیاسی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه