تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

روابط شهر و روستا بر اساس کارکردهای وضع موجود:

نوع و دامنه روابط شهر و روستا به اشکال مختلف بر شکل­پذیری فضاهای سکونتگاهی شهری و روستایی اثرگذار می باشد. شکل گیری و تحول فضاهای جغرافیایی تحت تاثیر روابط و مناسبات میان فضاها قرار می­گیرد. تجزیه و تحلیل فرایند مناسبات فضای جغرافیایی به درک شیوه­های سازمان­بندی در فضا منتهی می­گردد. مناسبات شهر و روستا مانند عواملی هستند که تحت کنترل نظام­های خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیت­های مختلفی دارند. درک فرایند شهرگرایی و مطالعه عوامل ضعف بنیان­های اقتصادی و تولیدی روستاها نیازمند شناخت همه جانبه از فرایند شکل­گیری و تحولات فضاهای جغرافیایی می باشد. روابط شهر و روستا تحت تاثیر ویژگی­ها و کارکردهای این دو فضا در طول زمان متغیر می باشد. اشتغال و وضعیت اقتصادی، روابط مالکیت و کنش­های متقابل حاصل از این روابط و دوگانگی شهر و روستا از حیث نمادهای ظاهری توسعه مانند عوامل موثر بر نحوه شکل­گیری و دامنه روابط شهر و روستا محسوب می­شوند. افزایش جمعیت و پیامدهای آن( بیکاری، عدم وجود امکانات شغلی)، عدم جذب و نگهداری جمعیت به دلیل محدودیت­های تولیدی ناشی از شیوه­های سنتی بهره­برداری در بخش­های تولیدی روستایی، فقدان سرمایه ­انسانی لازم جهت بهره گیری مناسب از سرمایه­های فیزیکی و از همه مهم­تر جلوه­ها و جاذبه­های شهری ناشی از طریقه مدرنیزاسیون موجبات تشدید ناپایداری سکونتگاههای روستایی و افزایش مهاجرت­ها و نهایتا تخلیه روستاها از جمعیت و فعالیت را فراهم ­می­آورد.

1-4-4- روابط اقتصادی شهر و روستا:

روابط اقتصادی از تفاوت­های بنیادی اقتصادی و ساخت اقتصادی فضای شهری و روستایی به وجود می­آید. فعالیت­های اقتصادی در روستاها اکثرا در بخش کشاورزی و صنایع کوچک خانگی تمرکز یافته در حالی که فعالیت­های اقتصادی شهر مبتنی بر صنعت، تجارت و خدمات متمرکز می باشد. در گذشته استقرار و کارکرد سکونتگاههای روستایی، قالبی از امکانات زیستی هر منطقه بود و از این رو به دلیل خودمصرفی بودن و ضعف ارتباط میان شهر و روستا، استقرار فضایی سکونتگاهها از یک ساختار فضایی به هم پیوسته و منطقی تبعیت نمی­نمود. اگر سکونتگاههای روستایی را به عنوان یک ساختار فضایی مورد نظر قرار دهیم ارتباط عملکردی و پیوند آن با سایر فضاهای جغرافیایی بر مبنای مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل می­گیرد.

در حوزه عملکردها و عناصر برقراری ارتباط شهر و روستا، نظام تولیدی و فرایند مبادله مازاد محصولات از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد. روابط شهر و روستا در عرصه اقتصادی در محدوده مورد مطالعه را می­توان در دو مقوله اساسی، روابط و مناسبات تولیدی و نظام مبادله تولیدات کشاورزی طبقه­بندی نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه