مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1. لایه نزدیکی به مراکز صنعتی

نواحی صنعتی و انبارها به علت وجود مواد اشتعال‌زا بیش از انواع کاربری‌ها درخطر آتش‌سوزی قرار دارند. بر این اساس لزوم ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی و امدادرسانی در این‌گونه مناطق ضروری می باشد.

برای تهیه این لایه، مناطق صنعتی از نقشه کاربری اراضی استخراج گردید. در محیط ArcGIS با بهره گیری از تابع Buffer اقدام به تهیه حریم‌هایی در مجاور کاربری صنعتی گردید.

1-1-1-2. لایه نزدیکی به مراکز اداری

با بهره گیری از تابع Buffer اقدام به تهیه حریم‌هایی در اطراف کاربری اداری گردید. به فواصل نزدیک‌تر به مراکز اداری وزن بیشتری داده گردید و فواصل دورتر، وزن کمتری گرفتند.

1-1-1-3. لایه نزدیکی به مراکز ­­آموزشی و درمانی

در محیط ArcGIS با بهره گیری از تابع Buffer اقدام به تهیه حریم‌هایی در اطراف مراکز ­­آموزشی و درمانی گردید. فواصل نزدیک‌تر به این مراکز وزن کمتری داده گردید و برعکس فواصل دورتر، وزن بیشتری گرفتند.

1-1-1-4. لایه نزدیکی به مراکز تجاری

در محیط ArcGIS با بهره گیری از تابع Buffer اقدام به تهیه حریم‌هایی در اطراف کاربری تجاری گردید. به فواصل نزدیک‌تر به مراکز تجاری وزن بیشتری داده گردید و فواصل دورتر، وزن کمتری گرفتند.

1-1-1-5. لایه نزدیکی به شبکه ارتباطی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عواملی زیرا عرض خیابان‌ها، کیفیت و حجم ترافیک، یک‌طرفه بودن خیابان و غیره در چگونگی محل استقرار ایستگاه‌ها مؤثرند. خیابان‌های یک‌طرفه و خیابان‌هایی که وسایل نقلیه سنگین و کندرو از آن‌ها عبور می‌نمایند، از عوامل کند کننده حرکت خودروهای آتش‌نشانی می باشد. بدین ترتیب خیابان‌های دوطرفه و عریض منطقه را از سایر شبکه ارتباطی استخراج گردید. سپس در محیط ArcGIS در مجاور با شبکه ارتباطی بافرهای چند صد متری تهیه گردید. با در نظر داشتن هدف مطالعه، با افزایش فاصله از شبکه راه‌ها، مناطق وزن کمتری به خود اختصاص می‌دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • آیا تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس کافی می باشد؟
  • آیا ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود در منطقه یک شهری بندرعباس، طبق استانداردهای شهری صورت گرفته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه