تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

  • شریف زاده، مریم در سال 1389در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان (موانع شکل گیری پیوندهای روستایی- شهری در راستای توسعه روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان بروجرد ) به این نتیجه می رسد که صرف وجود جریان های میان شهر و روستا پیوندهای روستایی – شهری را شکل نمی دهد زیرا این جریانها تحت تاثیر ویژگیهای هر دو نظام شهری و روستایی قرار دارد جریانهای یک سویه پیوندهای یک سویه را نیز به همراه خواهد داشت .
  • شمس الدینی ،علی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه شهید بهشتی با عنوان تأثیر شهر نور آباد در توسعه روستاهای پیرامون دریافته می باشد که: شهر نورآباد با برقراری روابط اجتماعی – اقتصادی پیچیده با روستاهای پیرامونی خود ،ضمن ایجاد عاملی مهم برای ایجاد روابط نظاموار باروستاهای پیرامونی خود،ضمن ایجاد عاملی مهم برای ایجاد روابط نظاموار با روستاهای پیرامونی خود،سبب گردیده می باشد تا بازار با گسترش وبسط نظام مبادلات پولی ،روستاها رانیز وارد چرخه تعاملات اقتصادی – تولیدی ناحیه ای کند.در نهایت شهر نور آباد به عنوان کانون خدمات رسانی برتر در شهرستان تئانسته می باشد به سبب برخورداری از امکانات وتسهیلات وارائه آنها به روستاهای پیرامون خود،جریان قابل توجهی از مناسبات وپیوندها رابا روستاهای پیرامونی خود مستقر سازد.
  • روستایی، شهریور در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه شهید بهشتی به مطالعه طریقه شهر گرایی و تأثیر ان بر سکونت گاههای روستایی آذربایجان پرداخته ودریافته می باشد که: شکل وساختار کنونی روستاها ناشی از عملکرد درازمدت نیروهای بیرونی به ویژه شهرها وتأثیر ان بر نیروهای درونی روستاها می باشد ودر نهایت ،ادامه چنین وضعی موجب آسیب پذیری شدید روستاها وضعف اقتصاد کشاورزی در برابر فعالیت های غیر تولیدی شهری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه