تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

این پژوهش با طرح اولیه این مسئله آغاز گردید که چه نوع روابطی از بعد اقتصادی بین شهر مهرستان و حوزه پیرامونی آن هست و مکانیسم و نیروهای اثرگذار بر آن کدامند؟ هانس بوبک در نوشته­های پیشتاز خود در زمینه روابط شهرها و حوزه پیرامونی(روستایی) در کشور­های شرق اسلامی، بویژه ایران، روابط سلطه را در قالب نظریه سرمایه­داری بهره­بری و مناسبات انگلی شهری-روستایی مطرح ساخته می باشد ( سعیدی، 1390، 79). بوبک در ارتباط با سازوکار این مناسبات سلطه­آمیز شهر در برابر عرصه روستایی پیرامونی، ساختار سنتی زراعی را مطرح می­کند که درآن تولید به وسیله عوامل تولید(زمین، آب، بذر ، نیروی حیوانی ، ابزار کار و نیروی انسانی) انجام می­گردد که به هر یک از این عوامل در تولید بر اساس سهم از کل، بهره می­رسد و مالکین ساکن شهر با در اختیار داشتن عامل تولیدی زمین و گاهی آب و زمین به تفاوت 20 یا 25 و به تعبیری، بیش از 40 درصد از محصول نهایی به آنان و مابقی به کشاورزان که زمین را به اقدام می­آوردند، اختصاص می­پیدا نمود. ضمنا مالکین این سرمایه حاصل از تولید را نیز به نحوی قابل توجه در بهبود فرایند تولید و بهره­برداری و نهایتا افزایش محصول بکار نمی­گیرند( سعیدی، 1390، 16-18). که این طریقه باعث شکل­گیری فرایند خروج سرمایه از نظام تولیدی روستا و شکل­گیری روابط سلطه بین شهر و روستا می­گردد. در محدود مورد مطالعه با در نظر داشتن یافته­های تجربی پژوهش نیز این نوع مناسبات تولید(حضور مالکان ساکن شهر) و فرایند خروج سرمایه از نظام تولیدی هست، با این تفاوت که مالکان، تولید را به سه شکل نظارت مستقیم، به وسیله کارگران روزمزد و سهم­بری انجام می­دهند که شکل غالب آن نظارت مستقیم بر تولید توسط مالکین ساکن شهر می باشد. در ارتباط با نظارت مستقیم مالکان و کارگران، کل سرمایه حاصل از تولید به استثنای سهم کارگر به مالک ساکن شهر می­رسد. پس فرایند خروج سرمایه از نظام تولیدی روستا بدین شکل می باشد که مالک ساکن شهر با تولید محصولات کشاورزی با اتکا به منابع اکورلوژیکی روستا، آن را صرف توسعه زیرساخت­ها و اقتصاد روستایی نمی­کند و بیشتر این سرمایه در شهر و به گونه غالب صرف خرید زمین می­گردد. در نظریه بوبک مزراعه و سهم­بری هست که بر اساس یافته­های پژوهش در محدوده مورد مطالعه این شیوه بهره­برداری نیز با دو تفاوت اصلی در مالکیت عوامل تولید و سهم­بری از محصول کل، هست. در ارتباط با شیوه بهره­برداری سهم­بری در محدوده مورد مطالعه، ضمن مالکیت همه عوامل تولید متعلق به مالک ساکن شهر، روستایی فقط با انجام عملیات تولید شامل کاشت، نگهداری و برداشت، سهم قابل توجهی از محصول تولید شده زراعی (50درصد از کل محصول )و باغی ( یک سوم از کل) به او می­رسد. این نوع سهم­بری تا حدودی خروج سرمایه از نظام تولیدی از روستا به سمت شهر را تا حدودی تعدیل می­کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه