تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

ج) کارکردهای تدارکاتی شهرها برای حوزه پیرامون: سیطره شهر بر حوزه­های پیرامونی از طریق اعمال کارکردهای تدارکاتی تشدید می­گردد. همین گونه کارکردها، شهرهای سنتی را نیز در ارتباط با حومه پیرامونی خود به عنوان مکانهای مرکزی عینی مطرح می­سازند که در هر حال از مرکزیت خود بر مبنای سرمایه­داری بهره­بری سود می­جویند. اولین نتیجه این اعطای اقتصادی شهرها به حوزه­های روستایی پیرامون خود، کمبود واحدهای خدماتی خصوصی و عمومی در سطح وستاهاست(اهلرس، 1380، 231). اکارت اهلرس (1380) در مطالعه خود درمورد طریقه تکوین شهرهای سنتی و ما قبل سرمایه­داری، جمعبندی جامع و گویایی از نقطه نظرات بوبک پیرامون سرمایه­داری، به دست داده می باشد. در این جمعبندی ویژگیهای اساسی این نوع صورتبندی این چنین معرفی شده­اند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– شهرها نه تنها شالوده و اساس اولیه پرپایی خود را مدیون حوزه روستایی پیرامونی هستند، بلکه این حوزه از طریق مازاد تولید، اساس تغذیه جمعیت شهری را فراهم می­سازد و در عین حال، حوزه بازاری تولیدات نهایی و نیم تمام شهری به شمار می­آید؛

– شهرهای محل اصلی اقامت زمین­داران بزرگ (مالکان غائب) می باشد؛ از این رو،

– مازاد تولید روستاها به مراکز شهری انتقال می­یابد و در واقع، شهرها اینگونه عواید را غصب می­کنند؛ بدینسان،

– روستاها مراکز تولید و شهرها کانونهای بازاری و تجارت متکی بر تولیدات عرصه­های روستایی به شمار می­طریقه؛ به این ترتیب،

– شهرهای سنتی بر مبنای حومه روستایی پیرامون خود و به خاطر آن  دوام و بقا می­یابند؛ نتیجتا،

– طریقه تکوین اجتماعی-اقتصادی با پویش ناچیز خود، منجر به رشد شهرها و واپس ماندن محیطهای روستایی می­گردد.

اهلرس علل دیرپایی این روابط را اظهار سه ویژگی اصلی، این چنین تبیین می­کند:

الف: پیوند تنگانگ حاکمیت و شهر؛

ب: بازرگانی شهری بر اساس عواید حاصل از بهره (مالکانه) تولیدات؛

ج: آمادگی ناچیز زمینداران بزرگ برای سرمایه­گذاریهای تولیدی(سعیدی، 1390، 80).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه