عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مفهوم صنایع عمده و هدایت کننده و موسسات تولید کننده اظهار می کند، که در مرکز قطب رشد نهادهای تولیدی بزرگی وجود دارند که جزء صنایع هدایت کننده محسوب می شوند، به طوریکه بر سایر واحدهای تولیدی غلبه و احاطه دارند.

– مفهوم قطبی شدن اظهار می دارد، که رشد سریع صنایع هدایت کننده منجر به تمرکز سایر واحدهای اقتصادی به قطب رشد می گردد. که این تمرکز اقتصادی به گونه طبیعی باعث تمرکز جغرافیایی از طریق جریان منابع و جذب فعالیت های اقتصادی به تعداد محدودی از مراکز در یک منطقه می گردد. حتی اگر بعدها بعضی از این عوامل از بین بروند، این طریقه به دلیل تراکم و تمرکز اقتصادی در این مراکز ادامه می یابند.

– مفهوم اثرات پخش، بیانگر این واقعیت می باشد که به مرور زمان اثرات توسعه ایجاد شده و در قطب های رشد به صورت امواج در فضاهای اطراف خود منتشر می گردد.این نشت به پایین با، اثرات پخش بویژه برای برنامه ریزان منطقه ای جاذبه بیشتری داشته می باشد( کلانتری، 1380، 74).

2-2- رویکردهای مرتبط با روابط شهر و روستا

1-2-2- رویکرد مرکز – پیرامون[1]

مدلی برای تبیین نحوه پراکنش فضایی فعالیت انانی بر مبنای توزیع ناهمگون قدرت از نظر اقتصاد، اجتماع و سیاست. اساس این مدل بر نظریه وابستگی به ویژه نظریات پربیش درمورد توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم، با تاکید بر ابعاد فضایی ارتباط مرکز با پیرامون استوار می باشد. مطابق این مدل،2 جزء اصلی نظام سکونتگاهی عبارتند از: مرکز به عنوان کانون قدرت و سلطه – که چه بسا خود نیز زیر سلطه مرکز بزرگتری باشد و پیرامون، به عنوان جزء وابسته به کانون مرکزی. این گونه وابستگی در نتیجه نابرابری بین مرکز و پیرامون در مبادله کالاهای تولیدی، تمرکز قدرت اقتصادی، نوآوری، رشد اقتصادی و فعالیت تولیدی پدیدار می­گردد(سعیدی ، 1387، 727). فریدمن ضمن فاصله گرفتن از بحثی صرفا اقتصادی، به سمت ایجاد پیوند بین قطبی شدن منطقه ای، کنشهای متقابل و نظریه نوسازی حرکت می کند. و به اعتقاد وی این نظام شهری می باشد که مناطق هسته ای را تشکیل می دهد و نواحی پیرامونی نیز براساس روابطی که با هسته مربوطه دارند تعریف می گردد( مهندسان مشاور DHV، 1371، 84). به نظر فریدمن، با درک فرآیند و خصیصه های حاکم بر این نظریه، ما خواهیم توانست قانونمندی های حاک بر فرایندهای قطبش [2]  و ظهور الگوهای فضایی، سکونتگاهی را بشناسیم و تحلیل نماییم و با اتخاذ سیاستهای هدایت کننده از بروز تباینات منطقه ای جلوگیری کنیم. این مدل در واقع نوعی الگوی فضایی برای درک کلی و چارچوب فضایی، در زمینه ساختار فضایی مناطق، روندهای تغییر و پیش بینی های توسعه ای نیز به دست می دهند( عزیز پور ، 1389، 36).

[1] -Core-Periphery Model

[2] – Polarization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه