تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– رویکرد شبکه منطقه­ای [1]

راهبردی که رشد و توسعه متناسب را از طریق روابط مکمل و پیوندهای سازمان یافته بین شهری-روستایی در سطح مناطق توصیه می­کند. شالوده این رویکرد، در اصل، به اندیشه­های جان فریدمن و مباحث او درمورد برنامه ریزی منطقه­ای و مدل مرکز و پیرامون باز می­گردد. او با دوری از نگرشهای صرفا اقتصادی و رویکردهای مبتنی بر قطب رشد، بر نوعی نظریه توسعه یکپارچه منطقه­ای تاکید داشت. فریدمن معتقد بود، هر سرزمین از چند کانون اصلی (مرکز) و چندین عرصه پیرامونی مرتبط و هم پیوند تشکیل شده می باشد. هر یک از این کانونها و عرصه پیرامونی آنها، نظامهای فضایی و منطقه­ای ویژه­ای را با روابط درونی و بیرونی برپا می­سازند که در سطوح مختلف، از یک منطقه شهری تا سطح ملی و جهانی، قابل تشخیص هستند(سعیدی ، 1387، 503). در شرایط آشفته توسعه ناموزون، روایط یکسویه­ای بر این نظامها حاکم می باشد که با اثرگذاری متنوع مرکز بر چیرامون، مانند اثر سلطه، اطلاعات، نوآوری و نوسازی، تهیین می­گردد. این گونه طریقه خود به خودی رشد منطقه­ای، ممکن می باشد با پیامدهای مثبت اقتصادی در کوتاه مدت همراه باشد، اما در دراز مدت، به توسعه ناموزون منجر خواهد گردید، مگر آنکه آثار گسترش توسعه منطقه­ای در کانونهای اصلی، قابل تسری به عرصه­های پیرامونی و با کاهش وابستگی همراه باشد(همان،503). واقعیت این می باشد که رشد و توسعه ناموزون، قاعدتا موجب تنشهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی بین مراکز و عرصه­های پیرامونی می­گردد و در این طریقه، امکان شکل­گیری کانونهای تازه با عرصه­های تعریف شده جدید فراهم می­آید. بدینسان، پدیداری مناطق مرکز-پیرامونی متعدد، به شبکه­ای از این گونه مناطق منجر می­گردد. فریدمن معتقد بود، برای نظم­دهی و سامان بخشی به روابط در درون مناطق این گونه شبکه­ها، لازم می باشد که سیاستهای عدم تمرکز به گونه جدی در دستور کار قرار گیرد. به سخن دیگر، نه تنها عدم تمرکز در فرایند تصمیم­گیری و برنامه ریزی، بلکه سرمایه­گذاریهای عمرانی و توسعه­ای، به ویژه در عرصه­های پیرامونی، تعقیب و اعمال گردد(همان، 503). مایک داگلاس در 1998م، درهمفکری با جان فریدمن و 26 سال پس از انتشار جزوه مشترک خود با فریدمن، توسعه اگروپولیتن، راهبرد شبکه منطقه­ای به طرزی نو معرفی نمود(همان،503) داگلاس در مورد تأثیر شهرها در توسعه منطقه ای – روستایی سوالی طرح نمود که در فرایند برنامه ریزی چگونه می توان قابلیتهای شهر و روستا را به عنوان مکمل هم در نظر گرفت؟ وی در پاسخ به این سوال تاکید می کند که عملکردها و نقشهایی که شهرها در نواحی روستایی بر عهده دارند، نتیجه روابط دوسویه بین شهر و روستا می باشد. ایشان همچنین مناسبات شهر و روستا را در قالب تأثیر ها و عملکردهای روستا و شهر ارائه نمود. خاطر نشان ساخت هر نقشی که شهر بر عهده دارد، نقشی ضروری بر عهده نقاط روستایی حوزه پیرامونی می باشد(داگلاس،1998، نقل عزیزپور و همکاران، 1389، 62).

 

[1] – Regional Network Strategy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه