عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روابط سیاسی، اداری و خدماتی ناشی از الگوهای وابستگی­های سیاسی و اداری، عرضه خدمات و تامین امکانات، نظام­های ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، اعتباری و مالی می باشد که در قالب نظام سلسله مراتبی شکل می­گیرد و از این جهت که روستاها قاعده اصلی نظام سلسله مراتبی سکونتگاههای انسانی محسوب می­شوند، ارتباط سیاسی، بیشتر مربوط به وابستگی­های اداری و خدماتی در سطوح تعریف شده در نظام اداری و سیاسی می باشد.

هر یک از عناصر فوق الذکر در ارتباط با یکدیگر (ارتباط درونی) و ارتباط با سایر عناصر و عوامل اثر گذار، نوع و شدت ارتباط بین شهر و روستا را تعیین می­کنند. با در نظر داشتن اینکه در پژوهش حاضر بیشتر ارتباط اقتصادی شهر و روستا مد نظر می باشد اما زیرا ابعاد و عناصر موثر بر ورابط شهر و روستا با یکدیگر ارتباط متقابل دارند، ارتباط ارتباط اداری و خدماتی شهر و روستا در ارتباط با ارتباط اقتصادی این دو نوع سکونتگاه نیز مورد ارزیابی قرار می­گیرد. بدین مقصود در این فصل به کمک مطالعات میدانی در سطوح میانی(سکونتگاههای روستایی) و خرد(خانوار) ویژگی­ها و عناصر تعیین کننده در روابط شهر و روستا در محدوده مورد مطالعه به دقت مورد کنکاش قرار می­گیرد. از این رو آغاز ویژگی­های اقتصادی- اجتماعی سکونتگاههای نمونه پژوهش در سطح خانوار و سپس روابط شهر و روستا بر اساس کارکردهای وضع موجود اظهار می­گردد و در پی آن تأثیر مبادله مازاد محصولات کشاورزی در ایجاد نوع روابط اقتصادی شهر و روستا تحلیل می­گردد.

2-4- ویژگی­های اقتصادی –اجتماعی  جامعه نمونه پژوهش:

1-2-4- ویژگی­های جامعه نمونه پژوهش در سطح خانوار:

1-1-2-4- بعد خانوار:

از تعداد 380 خانوار در بخش مرکزی شهرستان مهرستان، تعداد 71 خانوار(6 روستا) در دهستان بیرک و 309 خانوار(14 روستا) از دهستان زابلی برگزیده شده­اند که در مجموع جمعیتی معادل 7123 نفر تشکیل می­دهند. توزیع افراد در خانوارها 6 تا 9 نفره  بیشتر از سایر خانواده­ها بوده می باشد. بعد خانوار 62/7 ، نمایانگر بالا بودن بعد خانوار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه